PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

PKP CARGO S.A. przygotowując kolejny raport zintegrowany rozwija także obligatoryjne elementy raportowania niefinansowego, mając świadomość, iż są to części składowe pełnego obrazu działania Spółki. Partnerstwo społeczno - biznesowe rozumiane kompleksowo obejmuje następujące obszary:

Inicjatywy i działania społeczne są szansą na pokazanie interesariuszom PKP CARGO S.A., w jaki sposób tworzona jest wartość Spółki w szerszym tego słowa znaczeniu. Dane niefinansowe, choć bywają trudne do oszacowania i zmierzenia, przekładają się na wyniki finansowe i operacyjne w dłuższej perspektywie czasu.

Poniżej prezentujemy cele Grupy i jakościowe zmiany wynikające z działań spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju:

  • Dbamy o środowisko – lepsza jakość i efektywność, bardziej ekologiczne działanie operacyjne
  • Dbamy o pracowników – profesjonalna kadra, zaangażowani pracownicy
  • Dbamy o społeczeństwo – wsparcie dla kultury i tradycji, bardziej rozpoznawalna marka
  • Dbamy o poszanowanie praw człowieka – rzetelny i godny polecenia pracodawca
  • Dbamy o przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu – uczciwy, etyczny pracodawca, bezpieczne miejsce pracy

Grupa PKP CARGO została doceniona w 2018r. za swoją działalność operacyjną a także za dbanie o zrównoważony rozwój. Efektem są liczne nagrody zdobyte przez Grupę PKP CARGO.

Grupa PKP CARGO działając na międzynarodowym rynku usług przewozu kolejowego należy do wielu organizacji branżowych. Uczestnictwo w wielu inicjatywach i przedsięwzięciach branżowych pozwala być na bieżąco z trendami, istotnymi kwestiami regulacyjnymi oraz ułatwia nawiązywanie nowych relacji biznesowych

Od 2016 roku, kiedy PKP CARGO S.A. przyjęła „Politykę społecznej odpowiedzialności biznesu”, Spółka kieruje się w swych działaniach postawą odpowiedzialnego pracodawcy i rzetelnego kontrahenta biznesowego.

W roku 2018 w PKP CARGO S.A. realizowane były projekty w ramach odpowiedzialności społecznej skierowane do pracowników firmy lub ich rodzin, działania skoncentrowane na ochronie środowiska naturalnego oraz inicjatywy wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa realizowanych przewozów. Realizowane projekty zostały ujęte w raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekty adresowały następujące punkty SDG (Social Development Goals):

Idea partnerstwa jest rozwijana jako wieloletnia praktyka PKP CARGO S.A., dlatego w 2018 r. Spółka kontynuowała działania na rzecz jej popularyzowania, bazując m.in. na wewnętrznych Dobrych Zasadach Dialogu Społecznego wypracowanych wspólnie ze Stroną Społeczną podczas Warsztatów Partnerskiego Dialogu w roku poprzednim.

Dbając o przejrzyste zasady współpracy pomiędzy stronami dialogu, Spółka aktualizuje wewnętrzne regulacje określające zasady współpracy Partnerów Społecznych. W wyniku wspólnych prac, w 2018 r. wprowadzona została aktualizacja Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron ZUZP dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Spółka tworzy również warunki sprzyjające szerzeniu i aktualizacji wiedzy w zakresie istotnym dla stron dialogu społecznego. Przedstawicielom Strony Społecznej udostępniane są szkolenia nt. zmian prawa w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na wspólnie realizowane procesy (nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, RODO).

Karta Różnorodności

W 2018 r. Spółka została Sygnatariuszem Karty Różnorodności koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączenie do tego grona jest publicznym wyrazem poszanowania polityki równego traktowania i upowszechniania idei równości w biznesie oraz akceptowania różnic i odmienności, m.in. w obszarze przynależności związkowej pracowników.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie