PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Grupa PKP CARGO jest jednym z największych pracodawców w Polsce.

Pracownicy są dla Grupy kluczowym zasobem i wartością. Jako kapitał ludzki są niezbędni do kreowania wartości Spółki w czasie. Kapitał ludzki jest monitorowany w Grupie w przekrojowy sposób.

W Grupie PKP CARGO funkcjonują polityki dotyczące zagadnień pracowniczych. Wśród aspektów, których polityki dotyczą warto wymienić:

Rekrutacja pracowników

W 2018 roku, analogicznie jak w 2017 roku, realizowane były wewnętrzne i zewnętrzne procesy rekrutacyjne. Ponadto prowadzone były działania w ramach trzech głównych programów:

  • Programu staży zawodowych;
  • Program stypendialny;
  • Program staży letnich.

Dodatkowo umożliwiono nowym pracownikom, nieposiadającym kwalifikacji zawodowych uczestnictwo w rozbudowanym projekcie szkoleniowym mającym na celu przygotowanie ich do pracy na stanowisku: maszynisty, rewidenta czy manewrowego.

Kontynuowana była również współpraca z lokalnymi organizacjami oraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie reaktywowania szkolnictwa zawodowego.

Szkolenia

PKP CARGO S.A. dąży do uzyskania statusu organizacji uczącej się, zarządzania opartego na wiedzy i doświadczeniu oraz stosowania różnorodnych form rozwoju zawodowego, które wspierałyby realizację celów biznesowych.

W 2018 r. Spółka wspierała swoich pracowników uczestniczących w studiach podyplomowych, kadra kierownicza podnosiła swoje kompetencje w ramach menedżerskich studiów podyplomowych MBA, uruchomiono kurs nauki języków obcych, rozwijano również działania szkoleniowe organizowane w formie e-learningu.

Dialog społeczny i związki zawodowe

Przyjęte i honorowane przez Partnerów Społecznych w PKP CARGO S.A. umowy społeczne, wśród których szczególne znaczenie ma Porozumienie w sprawie wzajemnych zobowiązań stron ZUZP dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S.A. z dnia 14 lutego 2005 r., stanowią podstawę współdziałania i prowadzenia dialogu społecznego w Spółce. Informowanie się o istotnych dla pracodawcy i załogi sprawach, w tym systematyczne spotkania ze stroną związkową, pozwalają na wczesne rozpoznawanie sytuacji stwarzających ryzyka dla działalności Spółki, zapobiegając konfliktom i sporom oraz zapewniając realizację procesów biznesowych w warunkach pokoju społecznego.

Reprezentacja pracowników w organach korporacyjnych PKP CARGO S.A. zwiększa ryzyko w zakresie ochrony informacji ale jednocześnie pozytywnie wpływa na proces zarządzania Spółką, gdyż pozwala na identyfikowanie się załogi z celami firmy, wzrost odpowiedzialności, a także podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej załogi i realnej oceny możliwości spełniania postulatów związkowych.

Różnorodne inicjatywy i działania podejmowane na rzecz rozwijania idei partnerstwa sprzyjają podnoszeniu poziomu dialogu społecznego, pozytywnie oddziałując równocześnie na procesy biznesowe Spółki.

Liczba związków zawodowych w 2018 roku w całej Grupie wyniosła 179. Niespełna 18 tys. pracowników należy do związków zawodowych.

Działalność socjalna i świadczenia przejazdowe

W PKP CARGO S.A. utworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na zasadach wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). W szczególności uprawnionymi do korzystania ze środków ZFŚS są pracownicy, emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin. Pracownicy mogą korzystać z szerokiego pakietu świadczeń socjalnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, wprowadzono możliwość dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach, dodano możliwość korzystania z obiektów sportowych, programów rekreacyjno – sportowych, kart sportowych. W roku 2018 dokonano odpisu na ZFŚS w Spółce dla 39 909 uprawnionych, w tym 17 253 pracowników oraz 22 656 emerytów i rencistów.

Pracownicy i członkowie ich rodzin oraz emeryci i renciści są uprawnieni do nabywania ulgowych usług transportowych, które umożliwiają przejazdy na preferencyjnych warunkach w pociągach na terenie kraju. Koszt nabycia ulgowej usługi transportowej w klasie drugiej dla pracowników jest w całości ponoszony przez pracodawcę. Uprawnienia są realizowane na podstawie Porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych pomiędzy ZPK a przewoźnikami realizującymi kolejowe przewozy pasażerskie z dnia 27 listopada 2013 r. oraz regulacji wewnętrznych Spółki.

W 2018 r. wykupiono łącznie 27 309 uprawnień do ulgowych usług transportowych, w tym:

  • dla pracowników – 13 100;
  • dla członków rodzin pracowników – 2 121;
  • dla emerytów i rencistów kolejowych – 12 088.

Bezpieczeństwo środowiska pracy

PKP CARGO S.A. realizuje program Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe („PWP”)

Celem projektu „Psychologiczne wsparcie powypadkowe dla pracowników drużyn trakcyjnych, pozostałych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz członków stałych komisji kolejowych” jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym poprzez wsparcie psychologiczne czynnika ludzkiego.

Projekt realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych obejmuje ponad 7000 pracowników. Dedykowany jest dla członków drużyn trakcyjnych oraz pozostałych pracownicy bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego a także członków stałych komisji kolejowych.

Głównymi produktami projektu są:

  • Telefoniczna Linia Wsparcia Psychologicznego obsługiwana jest przez wyspecjalizowanych psychologów;
  • Spotkanie z psychologiem;
  • Szkolenia z obszaru psychologicznych aspektów wypadków kolejowych (przeprowadzone w 2017 r., ich kontynuację Spółka planuje na 2019 r.).

Edukacja w zakresie obszaru psychologicznych aspektów wypadków kolejowych, w tym ASD – Ostra Reakcja na Stres oraz PTSD – Zespół Stresu Pourazowego, ma charakter długofalowy. W 2018 r. Spółka zrealizowała kolejny etap działań komunikacyjnych upowszechniających i promujących Projekt PWP i wiedzę z tego obszaru. Działania w tym zakresie zostały także docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które opublikowało PWP w corocznym Raporcie Dobrych Praktyk.

W Grupie PKP CARGO zostało uruchomionych i zorganizowanych wiele inicjatyw dedykowanych i angażujących Pracowników. Ponadto PKP CARGO S.A. często jest partnerem wielu akcji społecznych organizowanych m.in. przez Fundacje PKP S.A. i inne podmioty z branży logistycznej. Szczegóły inicjatyw opisuje Kapitał społeczny.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie