PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strony zawierające Kapitał Ludzki


List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te...

Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. jest najwyższym organem Spółki, służącym realizacji uprawnień akcjonariuszy do decydowania o kluczowych aspektach działalności PKP CARGO S.A. Nadrzędna rola Walnego Zgromadzenia realizuje się...


Najistotniejsze ryzyka Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO identyfikuje następujące ryzyka: Ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i rynkowymRyzyko wynikające z uwarunkowań makroekonomicznychPolska i Czechy są istotnymi ogniwami europejskiego łańcucha dostaw....

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.

Kolejnym ważnym organem PKP CARGO S.A. jest Rada Nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie...

Kluczowe informacje o PKP CARGO

Lider rynku usług logistycznych PKP CARGO S.A., oraz Grupa PKP CARGO są największym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej („UE”) operatorem kolejowych przewozów towarowych. Główny obszar...

Zarząd PKP CARGO S.A.

Skład Zarządu PKP CARGO S.A. Kompetencje ZarząduZarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego...

Polityka różnorodności i polityka wynagrodzeń PKP CARGO S.A.

Polityka różnorodnościSpółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w spółce zatrudniane są osoby kompentente oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, nie kierując się przy tym kryterium płci i wieku.PKP S.A....

Model kreowania wartości

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług związanych z kolejowym transportem towarowym. Przychody Grupy z tytułu kolejowych usług przewozowych i spedycyjnych stanowią 84 % całości przychodów z działalności operacyjnej Grupy....

Nasze kapitały

Identyfikacja kapitałów następuje w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Jako kapitały Grupa PKP CARGO rozumie i traktuje wszystkie zasoby wykorzystywane i przekształcane aby zwiększać wartość spółki. Szczegółowo proces transformacji...

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie