PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:
Skonsolidowane Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
2018 2017 Nota
Przychody z tytułu umów z klientami 5 183,0 4 689,1 Nota 2.1
Zużycie energii i paliwa trakcyjnego (615,1) (544,8) Nota 2.2
Usługi dostępu do infrastruktury (732,0) (717,6)
Usługi transportowe (463,1) (450,6)
Pozostałe usługi (529,6) (450,6) Nota 2.2
Koszty świadczeń pracowniczych (1 651,4) (1 510,3) Nota 2.2
Pozostałe koszty (298,9) (297,3) Nota 2.2
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 14,1 (17,6) Nota 2.3
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 907,0 700,3
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości (629,4) (546,9) Nota 2.2
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 277,6 153,4
Przychody i (koszty) finansowe (42,0) (37,7) Nota 2.4
Udział w zyskach / (stratach) jednostek 3,7 0,8 Nota 5.2
wycenianych metodą praw własności
Wynik ze sprzedaży udziałów jednostek 4,5 -
wycenianych metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem 243,8 116,5
Podatek dochodowy (59,9) (34,8) Nota 3.1
ZYSK NETTO 183,9 81,7
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
Wycena instrumentów zabezpieczających (23,4) 27,9 Nota 6.1
Podatek dochodowy 4,4 (5,3)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych 16,5 (0,6)
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu
w wynik finansowy razem
(2,5) 22,0
Zyski / (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych (13,2) (36,9) Nota 5.7
Podatek dochodowy 2,5 7,0
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu
w wynik finansowy razem
(10,7) (29,9)
Suma pozostałych całkowitych dochodów (13,2) (7,9)
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 170,7 73,8
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183,9 81,7
Suma całkowitych dochodów przypadających 170,7 73,8
akcjonariuszom jednostki dominującej
Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) 44 786 917,0 44 786 917,0
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony 4,11 1,82

Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

W okresach objętych niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie występowały udziały niedające kontroli.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie