PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Wskaźniki profilowe

Profil organizacji
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala działalności
102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
102-9 Opis łańcucha dostaw
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
Etyka i integralność
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
Ład organizacyjny
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
102-20 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
102-24 Nominacja i wybór organów ładu korporacyjnego
102-29 Identyfikacja i zarządzanie wpływem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
102-31 Przegląd zagadnień ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
Zaangażowanie interesariuszy
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Praktyka raportowania
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
102-50 Okres raportowania
102-52 Cykl raportowania
102-53 Dane kontaktowe
102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

Wskaźniki tematyczne

Tematy ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych)
Pośredni wpływ ekonomiczny
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
203-1 Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi
Przeciwdziałanie korupcji
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
205-1 Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją

Tematy środowiskowe

Energia
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
Emisje
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
305-1 Emisje gazów cieplarnianych

Tematy społeczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wskaźnik Opis wskaźnika Odniesienie do strony w Raporcie
403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie