PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:
Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej
31/12/2018 31/12/2017 01/01/2017 Nota
AKTYWA
Tabor kolejowy 3 997,0 3 750,4 3 734,6 Nota 5.1
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 949,9 937,6 966,0 Nota 5.1
Inwestycje w jednostkach wycenianych 47,3 53,6 58,2 Nota 5.2
metodą praw własności
Należności handlowe 0,7 1,8 2,2
Pozostałe aktywa 56,7 70,4 91,7 Nota 5.5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135,6 137,7 111,5 Nota 3.1
Aktywa trwałe razem 5 187,2 4 951,5 4 964,2
Zapasy 161,7 148,5 121,2 Nota 5.3
Należności handlowe 684,6 687,0 613,8 Nota 5.4
Lokaty powyżej 3 miesięcy 201,1 253,8 -
Pozostałe aktywa 124,4 88,1 57,0 Nota 5.5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 447,3 516,8 755,9 Nota 4.4
Aktywa obrotowe razem 1 619,1 1 694,2 1 547,9
AKTYWA RAZEM 6 806,3 6 645,7 6 512,1
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 2 239,3 Nota 4.2
Kapitał zapasowy 628,2 619,3 618,7 Nota 4.2
Pozostałe składniki kapitału własnego (44,2) (1,6) 5,7
Różnice kursowe z przeliczenia 75,8 59,9 60,5
sprawozdań jednostek zagranicznych
Zyski zatrzymane 584,4 400,3 319,2
Kapitał własny razem 3 483,5 3 317,2 3 243,4
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 1 156,5 1 403,7 1 414,5 Nota 4.1
Zobowiązania handlowe 0,5 1,3 1,3
Zobowiązania inwestycyjne 109,8 - 0,6 Nota 5.6
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 591,5 575,7 542,1 Nota 5.7
Pozostałe rezerwy 20,5 22,5 26,4 Nota 5.8
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 88,5 107,4 106,7 Nota 3.1
Pozostałe zobowiązania 1,8 0,3 1,0 Nota 5.9
Zobowiązania długoterminowe razem 1 969,1 2 110,9 2 092,6
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 270,5 297,7 376,0 Nota 4.1
Zobowiązania handlowe 499,4 445,9 376,0
Zobowiązania inwestycyjne 177,6 79,1 45,8 Nota 5.6
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 115,5 108,5 103,5 Nota 5.7
Pozostałe rezerwy 56,9 59,7 25,0 Nota 5.8
Pozostałe zobowiązania 233,8 226,7 249,8 Nota 5.9
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 353,7 1 217,6 1 176,1
Zobowiązania razem 3 322,8 3 328,5 3 268,7
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 6 806,3 6 645,7 6 512,1

Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 1 stycznia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie