PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Plany rozwoju biznesu Grupy PKP CARGO opierają się na realizacji nowej strategii wyznaczonej na lata 2019 - 2023 r. Grupa będzie dążyła do wzmocnienia swojej pozycji na rynku przewozów kolejowych i bycia liderem w przewozach na obszarze Nowego Szlaku Jedwabnego

 oraz „Trójmorza”.

Grupa PKP CARGO dostrzega wiele szans na rozwój biznesu. Szans upatruje się zarówno w otoczeniu zewnętrznym jak i podniesieniu efektywności działania wewnątrz Grupy. Poniżej prezentujemy kluczowe zidentyfikowane czynniki zewnętrzne:

Krajowy Program Kolejowy

Program wspierający transport kolejowy. Krajowy Program Kolejowy uruchomiony został w 2015 roku na mocy decyzji Rady Ministrów. Koniec programu założony jest na 2023 rok, gdyż w tym roku kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Program zakłada inwestycje na liniach kolejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krajowy Program Kolejowy jest operacyjnym wdrożeniem „Strategii Rozwoju Kraju 2020“ oraz „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 z perspektywą do 2030 roku”.

Biała księga transportu

Inicjatywa Unii Europejskiej ma na celu usprawnienie transportu i zwiększenie udziału transportu kolejowego do 30% do 2030 roku. Bezpośrednim beneficjentem tej inicjatywy jest PKP PLK, która otrzymane dofinansowanie będzie mogła wykorzystać na poprawę infrastruktury kolejowej. Grupa PKP CARGO skorzysta na tej inicjatywie poprzez lepszą infrastrukturę, która wpłynie na poprawę wyników w następujący sposób:

  • szybszy transport kolejowy poprzez podniesienie prędkości przewozów kolejowych. Poprawa stanu torów kolejowych oznaczać będzie szybszą relację zleceń i zwiększenie terminowości przewozów;
  • zmniejszenie zaangażowania zasobów taborowych - realizacja zamówień będzie odbywała się przy zwiększonym parametrze rotacji lokomotyw i wagonów. Tabor będzie mógł być wykorzystany w większej ilości zleceń.

Rozwój transportu intermodalnego

Grupa PKP CARGO korzysta z dofinansowania przyznanego na rozwój transportu intermodalnego. Spółka otrzymała środki unijne na realizację 3 projektów:

  • Projekt pn. „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO) – wnioskowane dofinansowanie 92 394 600,00 PLN – przyznane dofinansowanie 92 394 600,00 PLN;
  • Projekt pn. „Wagony platformy do przewozów intermodalnych” (beneficjent PKP CARGO) – wnioskowane dofinansowanie 183 428 050,00 PLN – przyznane dofinansowanie 183 428 050,00 PLN;
  • Projekt pn. „Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” (beneficjent PKP CARGO CL Małaszewicze) – wnioskowane dofinansowanie 12 852 149,90 PLN – przyznane dofinansowanie 12 852 149,90 PLN.

Grupa PKP CARGO rozbudowuje zasoby dotyczące przewozów intermodalnych dostrzegając nowe możliwości rozwojowe. W Europie zauważalny jest trend wzrostowy, jeśli chodzi o udział transportu intermodalnego w transporcie kolejowym. Grupa PKP CARGO z roku na rok notuje zwiększone przewozy intermodalne. W tym obszarze Grupa upatruje szansy do dalszego rozwoju.

Zwiększenie przewozów kolejowych mierzonych przewiezioną masą towarową na poszczególnych grupach towarowych:

  • zwiększone przewozy kruszyw na skutek intensyfikacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)” i „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.” współfinansowanych z funduszy europejskich, a także w wyniku znaczących inwestycji samorządów w obiekty użyteczności publicznej;
  • wzrost przewozów węgla kamiennego z uwagi na duże zapotrzebowanie ze strony energetyki zawodowej, ciepłownictwa i odbiorców prywatnych;
  • zwiększenie transportowanych wolumenów rud żelaza, metali i wyrobów z metali wynikające z rosnącego popytu na stal w Polsce i za granicą (m.in. budownictwa);
  • wzrost przewozów intermodalnych w wyniku silnego wzrostu wolumenu przeładunków w portach morskich oraz wzmożenia przewozów z Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (“NJS”).

Potencjalna konsolidacja i przejęcia na rynku transportu i logistyki

Obecnie Grupa PKP CARGO prowadzi działania na terenie 9 krajów Unii Europejskiej, niemniej jest zainteresowana rozwojem i dalszą ekspansją. Realizacja strategii a konkretnie celu – bycia liderem w obszarze Trójmorza dopuszcza możliwość potencjalnych przejęć innych podmiotów. Trójmorze definiujemy jako teren 12 krajów: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię i Słowację, Słowenię, Węgry. PKP CARGO traktuje również Włochy i Grecję, jako rozszerzenie tego pojęcia z racji funkcjonowania dużych portów morskich na terenie tych krajów.

Rozwój na rynku polskim i konsolidacja, również pozostaje w sferze zainteresowań Grupy PKP CARGO. Obecnie na rynku polskim, zgodnie z danymi UTK, usługi kolejowego transportu towarów oferowało łącznie 71 przewoźników, w tym PKP CARGO S.A. i PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. Jednocześnie krajowy rynek przewozów ładunków koleją w ostatnich latach został istotnie zdecentralizowany, na co wpływ miała liberalizacja przepisów regulujących działalność podmiotów na nim obecnych. W minionych kwartałach silnie wzrosło (zwłaszcza kosztem dużych operatorów) rynkowe znaczenie drobnych przewoźników, o jednostkowym udziale nieprzekraczającym 2% rynku. Konkurencyjni względem Grupy PKP CARGO przewoźnicy świadczą szeroki zakres usług przewozowych, m.in. całopociągowe transporty węgla, kruszyw i pozostałych ładunków sypkich, paliw płynnych czy też materiałów chemicznych.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie