PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Identyfikacja kapitałów następuje w ramach prowadzonego modelu biznesowego. Jako kapitały Grupa PKP CARGO rozumie i traktuje wszystkie zasoby wykorzystywane i przekształcane aby zwiększać wartość spółki. Szczegółowo proces transformacji kapitałów obrazuje model kreowania wartości. Model kreowania wartości pokazuje, w jaki sposób w Grupie PKP CARGO jest kreowana wartość, czyli, w jaki sposób realizując wdrożoną strategię przełożoną na konkretne działania biznesowe i zarządcze, zamienia dostępne zasoby w wyniki.

Model biznesowy Grupy PKP CARGO opiera się na realizacji głównej działalności tj. przewozu kolejowego towarów oraz na uzupełnieniu oferty dodatkowymi usługami. Aby sprawnie realizować działania Grupa wykorzystuje dostępne kapitały i alokuje je w możliwie najefektywniejszy sposób. Do zdefiniowania kapitałów Grupa PKP CARGO stosuje terminologie i wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council), które mówią o możliwych 6 rodzajach kapitałów:

 • Kapitał finansowy – rozumiany jako wszelkie zasoby finansowe, fundusze, kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania a także kapitał własny i kapitały obce.
 • Kapitał produkcyjny – posiadane materialne zasoby, w tym m.in.: aktywa trwale, nieruchomości, oraz aktywa wykorzystywane do realizacji działań biznesowych - lokomotywy, wagony, obiekty użyteczności infrastrukturalnej, wszelkie maszyny służące np. do modernizacji i naprawy taboru.
 • Kapitał ludzki – rozumiany jako zasoby ludzkie, czyli pracownicy i ich kompetencje oraz umiejętności.
 • Kapitał naturalny – wszelkie zasoby naturalne jakie Grupa PKP CARGO wykorzystuje do realizacji działań biznesowych. Grupa w ramach tego kapitału identyfikuje procesy i nakłady na ochronę środowiska, rodzaje odpadów generowanych w procesie realizacji działań operacyjnych i inne.
 • Kapitał intelektualny – posiadane przez Grupę zasoby bazujące na wiedzy, doświadczeniu, posiadanych patentach, innowacyjnych rozwiązaniach, prawach i licencjach, certyfikatach i innych.
 • Kapitał społeczny – wypracowane zaufanie i relacje z kontrahentami i interesariuszami, społecznościami lokalnymi.

Kapitały oznaczają często wartości i zasoby materialne, ale także te niematerialne. Do kapitałów wykorzystywanych i monitorowanych przez Grupę PKP CARGO należą:

Kapitał finansowy

Źródła finansowania (mln zł)

* Środki pieniężne i ekwiwalenty, lokaty bankowe pow. 3 miesięcy

Struktura zadłużenia (mln zł)
Wskaźniki finansowe
Przepływy finansowe (mln zł)
Nakłady inwestycyjne (mln zł)

Kapitał produkcyjny

Struktura taboru

Utrzymanie taboru Grupy PKP CARGO realizowane jest podstawowo przez punkty napraw funkcjonujące w strukturach Zakładów Spółki PKP CARGO S.A. oraz w spółkach zależnych. Zaplecze utrzymania taboru Grupy PKP CARGO posiada kompetencje w zakresie wykonywania napraw wagonów i lokomotyw elektrycznych na wszystkich poziomach utrzymania P1-P5 oraz napraw lokomotyw spalinowych na poziomie P1-P4. Poza taborem stanowiącym własność Grupy PKP CARGO, zaplecze należące do Grupy wykonuje również naprawy taboru i podzespołów należących do innych właścicieli.

Wagony i tabor trakcyjny to główne elementy majątku produkcyjnego Grupy PKP CARGO. Zmiany w ilostanach taboru wynikają bezpośrednio z działań takich jak kasacja i sprzedaż taboru oraz zakup taboru. Ponadto dokonywane są modernizacje lokomotyw, które nie mają wpływu na ogólny bilans taboru, natomiast mają wpływ na zmianę struktury wiekowej i w niektórych przypadkach powodują zmianę ilości w poszczególnych seriach, gdy w wyniku modernizacji zmienia się seria lokomotywy i przeznaczenie.

W 2018 r. nastąpił wzrost liczby lokomotyw w Grupie. Wzrost ten jest bezpośrednio związany ze stale polepszającą się koniunkturą na rynku przewozów kolejowych - aby sprostać wysokiemu popytowi na usługi przewozowe świadczone przez Grupę PKP CARGO, powiększyła ona wykorzystywany park taborowy do 2 352 lokomotyw.

Zmniejszenie ewidencyjnego ilostanu wagonów wynikało z przeprowadzonej przez Spółkę sprzedaży ponad 2 tys. szt. wagonów towarowych rodzaju G (Wagon rodzaju G), T (Wagon rodzaju T) i U (Wagon rodzaju U). Sprzedane wagony nie były od dłuższego okresu wykorzystywane przez Spółkę ze względu na ich aktualny stan techniczny, a także na ich konstrukcję, przeznaczenie oraz rodzaj stosowanych technologii załadunku i wyładunku.

Liczba lokomotyw

Liczba wagonów

Liczba wagonów - wagony posiadane na własność
Liczba wagonów - wagony w leasingu operacyjnym lub dzierżawione

Nieruchomości

Nieruchomości - grunty własne, w użytkowaniu wieczystym oraz dzierżawione od innych podmiotów (ha)
Nieruchomości - budynki własne, dzierżawione i najmowane od innych podmiotów (m²)

Kapitał ludzki

Liczba pracowników


Rodzaj formy zatrudnienia* (Grupa)

* dane nie uwzględniają zatrudnienia w spółkach zależnych od PKP CARGO CONNECT


Płeć i wykształcenie wśród zatrudnionych* (Grupa)

* dane nie uwzględniają zatrudnienia w spółkach zależnych od PKP CARGO CONNECT

Nagrody

Lider transportu intermodalnego

PKP CARGO S.A. i PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. otrzymały tytuł „Lider Transportu Intermodalnego” odpowiednio w kategoriach „Przewoźnik Kolejowy” i „Lądowy Terminal Kontenerowy”.

Transparentna spółka roku

Transparentna Spółka Roku” to ranking organizowany przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” przy współpracy Instytutu Rachunkowości i Podatków. Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej przejrzystych spółek z trzech głównych indeksów (WIG20, mWIG40 i sWIG80) na podstawie badania ankietowego obejmującego takie obszary jak sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.

Gazele biznesu

PKP CARGO SERVICE w 2018 r. zostało wyróżnione prestiżowym odznaczeniem i dołączyło do rankingu Gazel Biznesu, czyli zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Solidna firma 2018

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. otrzymała Certyfikat „SOLIDNA FIRMA”, który poświadcza rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa. Aby znaleźć się w gronie wyróżnionych firm należy spełnić wymogi takie jak: propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych, przestrzeganie zasad wolnej konkurencji, czy terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami.

Kapitał naturalny

Polityka środowiskowa Spółki stanowi integralną część Zintegrowanego Systemu Zarządzania wdrożonego w Grupie PKP CARGO, aby lepiej zarządzać firmą. Strategicznym celem odpowiedzialnego działania PKP CARGO S.A. w obszarze ochrony środowiska jest prowadzenie bezpiecznego przewozu towarów przy użyciu taboru spełniającego wymogi środowiskowe. Spółka inwestuje zarówno w zakupy nowego taboru i modernizacje taboru użytkowanego, jak też w zaplecze utrzymaniowe i naprawcze oraz w jego wyposażenie do diagnostyki taboru. Celem tych działań jest uzyskanie wysokich standardów utrzymania taboru oraz ochrona środowiska przed ewentualnymi skutkami awarii i wypadków taboru.

Proces przeglądu środowiskowego

W corocznym procesie przeglądu środowiskowego dokonywana jest ewaluacja efektów działalności środowiskowej, formułowanie celów i zadań środowiskowych na lata następne wg kryteriów ustalanych na podstawie:

Grupa PKP CARGO w swych działaniach monitoruje i raportuje wpływ i działania w poniższych kategoriach:

 • Zużycie surowców, materiałów i energii;
 • Produkcja odpadów;
 • Emisje do atmosfery;
 • Emisja hałasu;
 • Rekultywacja terenów pogórniczych;
 • Promocja kolei jako ekologicznej formy transportu vs. transport drogowy;
 • Przewóz towarów niebezpiecznych;
 • Awarie instalacji i wypadki taboru – ryzyko skażenia środowiska.

Celem monitorowania wyżej wymienionych kategorii jest nie tylko posiadanie wiedzy o wielkości oddziaływań na środowisko przez śledzenie założonych mierników, lecz również realizacja programu ochrony środowiska celem uzyskiwania poprawy wskaźników emisyjności (energochłonności).

Corocznie poprzez wprowadzenie celów i zadań w znaczących aspektach odpowiednio do przyjętych kryteriów klasyfikacji, Spółka zmniejsza oddziaływanie na środowisko. Poniżej prezentujemy wybrane kapitały naturalne:

Emisja substancji do powietrza
Nazwa substancji emisja ogółem: (T) 2016 2017 2018
DWUTLENEK SIARKI 1 151 1 159 4 369
DWUTLENEK AZOTU 3 172 3 418 9 040
TLENEK WĘGLA 807 758 657
DWUTLENEK WĘGLA 518 342 527 787 624 717
BENZOALFAPIREN 0 0 2
PYŁY I SADZA 259 262 447
SUMA WĘGLOWODORÓW 356 455 467
HFC 0 0 0
INNE 16 35 46
Nakłady na ochronę środowiska​
Nakłady poniesione na ochronę powietrza: (tys. zł) 2016 2017 2018
OCHRONA POWIETRZA, W TYM: 1 049 1 510 1 494
KOTŁOWNIE 181 424 163
PROCESY TECHNOLOGICZNE 183 240 308
SAMOCHODY I MASZYNY 32 30 35
LOKOMOTYWY 621 795 960
PAROWOZY 13 7 8
INNE 19 14 20
Nakłady poniesione na ochronę wód: (tys. zł) 2016 2017 2018
OCHRONA WÓD, W TYM: 875 574 937
POBÓR WODY 372 339 365
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 296 112 156
ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 15 17 23
INNE 192 105 394
Inne nakłady poniesione na: (tys. zł) 2016 2017 2018
WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW 167 197 43
OCHRONĘ POWIERZCHNI ZIEMI 108 0 53
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 1 531 1 982 2 382
POZOSTAŁE KOSZTY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 249 415 138 910 176 903
Główne rodzaje odpadów (t)
Nazwa odpadu Kod odpadu 2015 2016 2017 2018
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa
i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 01 05 6,61 1,37 3,92 441,00
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04)
10 01 01 318,85 364,67 195,31 91,60
Odpady z toczenia i piłowania metali żelaznych oraz jego stopów 12 01 01 204,14 133,43 115,80 56,86
Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 12 01 20* 113,18 13,61 13,27 22,28
Mineralne oleje silnikowe i przekładniowe 13 02 05* 32,31 27,38 8,05 15,24
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (smary) 13 02 08* 32,95 28,22 24,82 11,12
Zużyte ubrania i czyściwo 15 02 02* 14,75 24,14 13,04 25,07
Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 16 01 06 6 896,05 5 184,90 0,00 0,00
Metale żelazne (złom) 16 01 17 5 521,86 3 194,59 4 244,66 3 652,77
Metale nieżelazne 16 01 18 140,25 16,76 15,84 48,86
Inne niewymienione odpady 16 01 99 34,25 117,71 127,89 119,19
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14 8,12 4,04 10,34 26,99
Baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 01* 4,40 19,90 8,84 11,63
Żelazo i stal 17 04 05 52,55 21,70 15,95 10,24
Drewno 19 12 07 39,28 13,36 23,39 68,02
Pozostałe odpady 100,90 168,76 55,53 590,54
Zużycie energii elektrycznej (MWh)

Kapitał intelektualny

Innowacje

Dwusystemowa lokomotywa autonomiczna

PKP CARGO S.A. współpracuje z Pesą Bydgoszcz S.A. i Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu w pracach badawczo-rozwojowych przy budowie dwusystemowej lokomotywy autonomicznej. Umowa w tej sprawie została podpisana w Berlinie podczas wrześniowych targów InnoTrans. Przewiduje ona, że PKP CARGO i Pesa opracują założenia techniczne i konfigurację projektowanej lokomotywy, które zostaną zweryfikowane przez naukowców z IPS „TABOR”. Drugim etapem będą prace projektowe i badawcze, a następnie Pesa przystąpi do budowy dwusystemowej, elektryczno-spalinowej autonomicznej lokomotywy. Pierwszy pojazd będzie testowany przez PKP CARGO, dzięki czemu w warunkach normalnej pracy torowej będzie można sprawdzić funkcjonowanie lokomotywy oraz wprowadzić korekty i udoskonalenia w jej konstrukcji.

Projekt wodorowy

Przedstawiciele zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz PKP CARGO podpisali w czerwcu w Krakowie podczas konferencji IMPACT`18 list intencyjny na rzecz wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego. Dokument zakłada m.in. kooperację na rzecz badań, analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji. JSW oraz PKP CARGO zidentyfikowały możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć, których kluczowym celem będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw na paliwo wodorowe. W listopadzie do porozumienia przystąpiła spółka H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych.

Produkcja zestawów kołowych

W Zakładzie Napraw Taboru Spółki PKP CARGOTABOR w Zduńskiej Woli-Karsznicach powstała nowoczesna linia produkcji i napraw wagonowych zestawów kołowych. Dzięki nowej inwestycji Zakład zwiększy docelowo ilość naprawianych zestawów aż o 150 proc. Zakład Napraw Taboru Spółki PKP CARGOTABOR w Karsznicach jako jeden z nielicznych w Polsce wykonuje kompleksowe naprawy zestawów kołowych do wagonów i lokomotyw. W 2013 r. rozpoczęto tam proces tarczowania wagonowych zestawów kołowych, a w 2016 roku inżynierowie Spółki podjęli prace nad swoją autorską konstrukcją. Projekt zakończył się sukcesem. W związku z dużym zapotrzebowaniem na zestawy kołowe projekt zakładał wyprodukowanie zestawu wagonowego o parametrach najbardziej poszukiwanych na rynku. Dzięki uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, zestawy te będą mogły trafiać na rynki w całej Unii Europejskiej. W zduńskowolskim Zakładzie ma być także poszerzony katalog oferowanych produktów. Zarząd Spółki PKP CARGOTABOR podjął decyzję o kontynuowaniu w Zakładzie procesu konstrukcyjnego. Trwają prace nad certyfikacją kolejnych trzech typów zestawów kołowych. W planach jest także rozbudowa linii napraw zestawów kołowych dla lokomotyw.

Systemy bezpieczeństwa

Grupa PKP CARGO dba o zapewnienie wysokiej jakości usług transportu kolejowego towarów pod względem ich dostępności, terminowości i bezpieczeństwa przewozu, z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego, oraz zapewnieniem wysokich standardów w zakresie bhp i bezpieczeństwa informacji.

Celem realizacji tego celu zostały wdrożone liczne systemy spełniające międzynarodowe normy i standardy:

 • System Zarządzania Jakością;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • System Zarządzania Środowiskowego;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 • System Zarządzania Energią;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozu Pasz;
 • System Zarządzania Jakością Spawania Materiałów Metalowych;
 • System Zarządzania Jakością Spawania Pojazdów Szynowych i Ich Części Składowych;
 • Zintegrowany System Zarządzania;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem – SMS (Safety Management System);
 • System Zarządzania Utrzymaniem Wagonów Towarowych - MMS (Maintenance Management System).

Ponadto PKP CARGO S.A., PKP CARGO CONNECT Sp.zo.o., AWT a.s. oraz Cargosped Terminal Braniewo Sp.zo.o. posiadają status AEO – Authorized Economic Operator, który jest potwierdzeniem spełniania przez przedsiębiorcę szeregu kryteriów, do których zalicza się przede wszystkim: przestrzeganie wymogów celnych, posiadanie odpowiedniego systemu zarządzania ewidencjami handlowymi i transportowymi, umożliwiającego właściwą kontrolę celną, wypłacalność finansową firmy, posiadanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony, co dokumentują certyfikaty wcześniej uzyskane takie jak np. ISO 27001. Status AEO uprawnia do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celniej takich jak: priorytetowa obsługa w przypadku wytypowania do kontroli, mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów czy możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Certyfikaty

Certyfikat Bezpieczeństwa - uprawniający przewoźnika kolejowego do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej. Dokument określa rodzaj i zakres działalności kolejowej i składa się z:

 • części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem ważnej na terytorium UE (Część A) oraz
 • części sieciowej akceptującej uregulowania przyjęte przez przewoźnika kolejowego w celu spełnienia wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywani a przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej (Część B).

Grupa PKP CARGO posiada wydane w Polsce i Czechach Certyfikaty Bezpieczeństwa – Część A oraz wydane w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, Austrii, Węgrzech, Litwie oraz Słowacji certyfikaty – Część B.

Certyfikat Podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (Certyfikat ECM) - w oparciu o zatwierdzony System MMS, PKP CARGO S.A. otrzymała w 2013 r. Certyfikat ECM potwierdzający jego akceptację na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu PKP CARGO S.A. może utrzymywać wagony towarowe we własnym zakresie lub zlecać ich utrzymanie innym przedsiębiorstwom, w tym spółce zależnej PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. Oprócz PKP CARGO S.A. certyfikat ECM posiadają również PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., oraz podmioty z Grupy AWT.

Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach branżowych

Międzynarodowy Związek Kolei
UIC – Union Internationale de Chemins de fer

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej
CER – Community European Railway

Międzynarodowy Komitet Transportu Kolejowego
CIT - Comité international des transports ferroviaires

Związek Pracodawców Kolejowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz"

AHK - Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

PISiL - Polska Izba Spedycji i Logistyki

FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations

KIGM - Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

Confederation of industry of the Czech Republic
Svaz průmyslu a dopravy ČR

The transport union
Svaz dopravy

Czech-Polish Chamber of Commerce
Česko-Polská Obchodní Komora

Czech logistic association
Česká logistická asociace

Hafen Hamburk Marketing

Organizacja Współpracy Kolei
OSŻD – Organization for Cooperation of Railways

Koordynacyjny Komitet Transyberyjskiego Transportu
TRANSSIB – Coordinating Community on Transsiberian Transportation

Europejskie Forum ds. Rozkładu Jazdy
FTE – Forum Train Europe

The Chamber of Commerce of Moravian-Silesian Region
Krajská hospodářská komora MS kraje

Asociace bezpečnostních poradců a znalců

Czech Treasury association
Česká asociace Treasury

GCU Bureau

Association of forwarding and logistics of CR
Svaz spedice a logistiky

Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů

Association of CZ Chemical Industry
Svaz chemického průmyslu

Czech Association of Cleaning Stations
Česká asociace čistících stanic

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu

Združenie vlastníkov koľajových vozidel

Sdružení dopravních podníků ČR

ŽESNAD

Kapitał społeczny

W roku 2018 w Grupie PKP CARGO realizowane były projekty w ramach odpowiedzialności społecznej skierowane do pracowników firmy lub ich rodzin, działania skoncentrowane na ochronie środowiska naturalnego oraz inicjatywy wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa realizowanych przewozów. Realizowane projekty zostały ujęte w raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekty adresowały nastepujące punkty SDG (Social Development Goals):

Obszar społeczny Grupy PKP CARGO

Inicjatywy społeczne:

PKP CARGO S.A. było partnerem programu szkoleniowego „Bezpiecznie - chce się żyć” zorganizowanego w Warszawie przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe
Celem projektu „Psychologiczne wsparcie powypadkowe dla pracowników drużyn trakcyjnych, pozostałych pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz członków stałych komisji kolejowych” jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym poprzez wsparcie psychologiczne czynnika ludzkiego.
Głównymi produktami projektu są:

 • - Telefoniczna Linia Wsparcia Psychologicznego obsługiwana jest przez wyspecjalizowanych psychologów,
 • - Spotkanie z psychologiem,
 • - Szkolenia z obszaru psychologicznych aspektów wypadków kolejowych (kontynuację Spółka planuje na 2019 r.).

PKP CARGO S.A. jest Partnerem kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko”.

Inicjatywy społeczne:

Grupa PKP CARGO partnerem ważnych w branży TSL wydarzeń:

 • Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2018
 • Targi InnoTrans 2018
 • 6.Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie
 • Konferencja naukowo-techniczna „Otwarty rynek kolejowy w Polsce – 15 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce”
 • Rail Freight Forward oraz pociag Noego z wagonami pomalowanymi przez artystów

Grupa PKP CARGO wspiera inicjatywy z zakresu ochrony zabytków kolejnictwa.

 • Parowozjada
 • Skansen w Chabówce
 • Małopolskie Szlaki Turystyczne
 • Lato z Parowozami

PKP CARGO S.A. zadecydowała o wykonaniu malowania w narodowych brawach lokomotywy Dragon 2 celem uczczenia 100-lecia Niepoldegłości Polski.

Inicjatywy społeczne:

PKP CARGO S.A. współfinansuje, organizuje i bierze udział w licznych wydarzeniach sportowych:

 • kolarski Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków
 • Biegamy- Pomagamy
 • Poland Business Run

PKP CARGO S.A. podejmuje działania charytatywne na rzecz fundacji i stowarzyszeń na wsparcie ich działalności statutowej oraz na rzecz osób fizycznych, zwłaszcza pracowników i rencistów PKP CARGO S.A. oraz ich rodzin. Współpraca Grupy PKP CARGO z Fundacją Grupy PKP w realizacji przedsięwzięć na rzecz dzieci z ubogich rodzin kolejarskich oraz innych inicjatyw społecznych.

„Kolej na Ciebie – uratuj życie”.

Akcja objęta była patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Zdrowia. Wydarzenie po raz kolejny organizowane było na terenie największych dworców kolejowych w Polsce. Od czerwca do września mobilne punkty pobierania krwi pod szyldem akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie” pojawią się w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Tarnowie, Warszawie i Wrocławiu.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie