PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Kapitał Intelektualny

Strony zawierające Kapitał Intelektualny


Strategia zarządzania ryzykiem

WprowadzenieW dniu 25 września 2018 r. Zarząd PKP CARGO S.A. przyjął Uchwałę Nr 324/2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki zarządzania ryzykiem w PKP CARGO S.A. Zmiany w Uchwale miały na celu mocniejsze powiązanie poziomu...

Ład korporacyjny w Grupie PKP CARGO

PKP CARGO S.A. jako spółka publiczna chce budować trwałe i oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami Spółki w tym z interesariuszami spółki, inwestorami oraz instytucjami finansowymi. W tym celu Spółka stara się stosować transparentne...

Przyszłość - Zapewnienie bezpieczeństwa działalności Grupy

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez Grupę PKP CARGO zarówno obecnie jak i w przyszłości realizuje się poprzez wdrożenie i utrzymywanie w spółce PKP CARGO S.A. oraz spółkach zależnych odpowiednich do wielkości, rodzaju i skali...

Kluczowe informacje o PKP CARGO

Lider rynku usług logistycznych PKP CARGO S.A., oraz Grupa PKP CARGO są największym w Polsce i jednym z największych w Unii Europejskiej („UE”) operatorem kolejowych przewozów towarowych. Główny obszar...

Szanse

Plany rozwoju biznesu Grupy PKP CARGO opierają się na realizacji nowej strategii wyznaczonej na lata 2019 - 2023 r. Grupa będzie dążyła do wzmocnienia swojej pozycji na rynku przewozów kolejowych i bycia liderem w przewozach na obszarze...

Przyszłość - Założenia regulacyjne

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas (TSI NOI)W 2018 r. trwały prace nad nowelizacją obowiązującej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu „Tabor – Hałas” („TSI Hałas”). Na początek 2019 r....

Klienci i dostawcy

Główni odbiorcy Spółka działa w jednym głównym obszarze geograficznym - Polsce, będącym krajem jej siedziby. Suma przychodów dla wszystkich obszarów geograficznych poza Polską za 2018 oraz 2017 r. nie przekroczyła 13%...

Przyszłość - Założenia technologiczne

Dwusystemowa lokomotywa autonomicznaPKP CARGO S.A. współpracuje z Pesą Bydgoszcz S.A. i Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu w pracach badawczo-rozwojowych przy budowie dwusystemowej lokomotywy autonomicznej. Umowa w tej...

Polityka różnorodności i polityka wynagrodzeń PKP CARGO S.A.

Polityka różnorodnościSpółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w spółce zatrudniane są osoby kompentente oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, nie kierując się przy tym kryterium płci i wieku.PKP S.A....

Model kreowania wartości

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług związanych z kolejowym transportem towarowym. Przychody Grupy z tytułu kolejowych usług przewozowych i spedycyjnych stanowią 84 % całości przychodów z działalności operacyjnej Grupy....

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie