PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Matryca istotności Grupy PKP CARGO

 • Rozwój nowych szlaków transportowych
 • Sytuacja finansowa Grupy
 • Działalność inwestycyjna
 • Zgodność z regulacjami
 • Dostosowanie regulacji wewnętrznych do potrzeb pracowników (np.: ruchomy czas pracy, telepraca)
 • Oferowane benefity pozapłacowe
 • Edukacja i szkolenia pracowników
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Matryca istotności została wypracowana na podstawie określenia grup interesariuszy PKP CARGO i rozesłania do nich ankiet. Ankieta zawierała szereg pytań na podstawie których Grupa PKP CARGO zdefiniowała kluczowe obszary. Dzięki tej formie dialogu Grupa PKP CARGO miała możliwość poznania, w jakim stopniu i jakie konkretnie obszary najbardziej interesują naszych odbiorców. Istotność i materialność tematów została po raz pierwszy zaadresowana w raporcie zintegrowanym online za rok 2017.

Rozesłana ankieta zawierała podział na 3 obszary: EKONOMICZNY, PRACOWNICZY oraz SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWY. Respondenci przyznawali punkty szczegółowym tematom oraz określali ich znaczenie. Szczegółowy zakres tematów obejmował poniższe elementy:

 1. Sytuacja finansowa Grupy
 2. Działalność inwestycyjna
 3. Rozwój nowych szlaków transportowych
 4. Zgodność z regulacjami
 5. Edukacja i szkolenia pracowników
 6. Oferowane benefity pozapłacowe
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 8. Dostosowanie regulacji wewnętrznych do potrzeb pracowników (np.: ruchomy czas pracy, telepraca)
 9. Transparentność w komunikacji z rynkiem
 10. Budowanie relacji z klientami
 11. Zaangażowanie w inicjatywy społeczne
 12. Wprowadzenie nowych technologii
 13. Obowiązujące procedury proekologiczne

Odwzorowanie wagi i znaczenia obszarów pokazuje interaktywna infografika dla matrycy istotności. Tegoroczny raport zintegrowany online dla Grupy PKP CARGO oferuje opcję i narzędzie ankiety. Wszyscy zainteresowani odbiorcy raportu mogą wypowiedzieć się swobodnie i określić, jakie aspekty raportu są dla nich najważniejsze, a jakie wymagają dalszego pogłębionego zaadresowania.

Grupa PKP CARGO planuje kolejne inicjatywy mające na celu poprawę komunikacji z wszystkimi grupami interesariuszy, a tym samym dalszy rozwój raportowania zintegrowanego. Aby cel została osiągnięty planowana jest aktualizacja i weryfikacja ważności wcześniej zdefiniowanych obszarów istotności.

Szczegółowy podział na zidentyfikowane grupy interesariuszy oraz opis działań podjętych przez PKP CARGO celem zaadresowania ich potrzeb zawiera rozdział Mapa interesariuszy.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie