PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Na dzień 31 grudnia 2018 r., łączna liczba akcji Spółki wyniosła 44 786 917. W 2018 roku Spółka zaobserwowała zmiany w akcjonariacie. Szczegóły przedstawiają tabele poniżej. Struktura akcjonariatu PKP CARGO S.A. na dzień 1 stycznia 2018 r.

Struktura akcjonariatu PKP CARGO S.A. na dzień 1 stycznia 2018 r.
Akcjonariusz Liczba akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
PKP S.A. (1) 14 784 194 33,01% 14 784 194 33,01%
Nationale-Nederlanden OFE (2) 6 854 195 15,30% 6 854 195 15,30%
AEGON PTE (3) 2 499 979 5,58% 2 499 979 5,58%
MetLife OFE (4) 2 494 938 5,57% 2 494 938 5,57%
Aviva OFE (5) 2 338 371 5,22% 2 338 371 5,22%
Pozostali akcjonariusze 15 815 240 35,31% 15 815 240 35,31%
Razem 44 786 917 100,00% 44 786 917 100,00%

Źródło: Opracowanie własne

(1) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 24.06.2014 r.
(2) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 18.10.2016 r.
(3) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 23.11.2017 r.
(4) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 18.08.2016 r.
(5) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 13.08.2014 r.

W dniu 21 czerwca 2018 r. Zarząd powziął zawiadomienie od Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o zmianie stanu posiadania w wyniku nabycia akcji Spółki PKP CARGO S.A. w transakcjach rozliczonych w dniu 14 czerwca 2018 r., fundusze: Nationale – Nederlanden OFE oraz Nationale Nederlanden DFE zwiększyły stan posiadania akcji Spółki, o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po rozliczeniu transakcji na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 7 751 187 akcji Spółki, co stanowi 17,31% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 7 751 187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 17,31% ogólnej liczby głosów.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynęło zawiadomienie do Spółki od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce PKP CARGO S.A. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji zbycia zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r. i rozliczonej w dniu 28 sierpnia 2018 r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki PKP CARGO S.A. poniżej 5% głosów. Po realizacji transakcji zbycia akcji Spólki, Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 154 979 akcji Spółki co stanowiło 4,812% udziału w kapitale zakładowym oraz 2 154 979 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,812% ogólnej liczby głosów.

Struktura akcjonariatu PKP CARGO S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r.
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
PKP S.A. (1) 14 784 194 33,01% 14 784 194 33,01%
Nationale-Nederlanden OFE (2) 7 751 187 17,31% 7 751 187 17,31%
MetLife OFE (3) 2 494 938 5,57% 2 494 938 5,57%
Aviva OFE (4) 2 338 371 5,22% 2 338 371 5,22%
Pozostali akcjonariusze 17 418 227 38,89% 17 418 227 38,89%
Razem 44 786 917 100,00% 44 786 917 100,00%

Źródło: Opracowanie własne

(1) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 24.06.2014 r.
(2) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 21.06.2018 r.
(3) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 18.08.2016 r.
(4) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 13.08.2014 r.

Strukturę kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela: 

​Struktura kapitału zakładowego PKP CARGO S.A.​
Akcje Data emisji Data rejestracji emisji Liczba akcji
Seria A 08.07.2013 r. 02.10.2013 r. 43 338 000
Seria B 08.07.2013 r. 02.10.2013 r. 15
Seria C 02.10.2013 r. 25.04.2014 r. 1 448 902
Razem 44 786 917

Źródło: Opracowanie własne

PKP CARGO S.A. nie są znane żadne umowy zawarte przez dotychczasowych akcjonariuszy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji.

Papiery wartościowe PKP CARGO S.A. nie dają żadnemu z akcjonariuszy specjalnych uprawnień kontrolnych.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie