PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Grupa PKP CARGO ma być najpóźniej za pięć lat liderem rynku w Europie Środkowej i Wschodniej dzięki zdobyciu pozycji nr 1 w obszarze Trójmorza, czyli w paneuropejskich korytarzach transportowych północ-południe. PKP CARGO dąży również do zdobycia dominującej pozycji na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej. W obu przypadkach dotyczyć to będzie zarówno masy przewiezionych ładunków, jak i wykonanej pracy przewozowej. Pozycja lidera, którą Grupa chce osiągnąć do 2023 roku ma być umacniania w latach 2023-2038.

Jednocześnie ma następować proces zwiększania udziałów PKP CARGO w rynku krajowym. Obecnie Grupa kontroluje niespełna 50% transportów kolejowych w Polsce w ujęciu pracy przewozowej, a w 2023 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 65%. Część wzrostu zapewni rozwój organiczny Grupy, ale ważna będzie też akwizycja. Akwizycja ma być również prowadzona na rynkach zagranicznych, gdyż w ten sposób szybciej i łatwiej będzie można realizować program ekspansji Grupy na rynkach euroazjatyckich.

PKP CARGO rezygnuje w Strategii z obrazu Spółki jako przewoźnika kolejowego, który tylko przyjmuje i realizuje zlecenia na transport pociągami ładunków. Grupa musi rozszerzać profil działalności, aby wcielić w życie cele zapisane w strategii. PKP CARGO ma stać się wyspecjalizowanym operatorem logistycznym, który realizuje kompleksowe usługi zwłaszcza w sektorze intermodalnym, czyli obsługuje ładunki „od drzwi do drzwi”.

W tym celu PKP CARGO będzie dążyć do przygotowania najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku i w obszarze Trójmorza. Grupa stara się szybko reagować na wyzwania stawiane przez globalizację i wykorzystywać naturalne atuty Polski, jakimi są szybki rozwój gospodarczy i przez to jej rosnąca pozycja międzynarodowa oraz położenie geograficzne. Atutem przez wielu ekspertów uważanym za pierwszoplanowy jest położenie Polski na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych.

Osiągniecie celów strategicznych będzie oparte na realizacji 13 inicjatyw strategicznych uszeregowanych w trzech filarach:

 • Wzrost
 • Efektywność operacyjna
 • Efektywność organizacyjna

Inicjatywy strategiczne

Procesowi ekspansji krajowej i zagranicznej będzie sprzyjać podniesienie efektywności operacyjnej przez cyfryzację i informatyzację oraz optymalizację procesów przewozowych. Grupa PKP CARGO będzie także poprawiać efektywność procesów wykorzystania taboru i jego modernizacji oraz gospodarowania majątkiem wszystkich spółek.

Równie ważna jest lepsza efektywność organizacyjna. Ma ona się poprawić dzięki optymalizacji procesów decyzyjnych oraz dostosowania struktury Grupy PKP CARGO do realizowanych zadań i rozwojowi kultury organizacyjnej. Zarządzanie ma być oparte na celach (MBO), przyjęta zostanie ponadto polityka zarządzania projektami oraz powołana będzie centralna jednostka PMO.

Wprowadzenie nowych obszarów operacyjnych podniesie efektywność zarządzania organizacją:

Źródło: Opracowanie własne


Strategia Grupy PKP CARGO na lata 2019 - 2023
 • Misja, Wizja, Wartości PKP CARGO

  WIZJA

  Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze “Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku.

  MISJA

  Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru.

 • Cele Grupy PKP CARGO

  CELE STRATEGICZNE

  • Pozycja nr 1 w obszarze “Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038.
  • 65% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.

  CELE KRÓTKOOKRESOWE

  • Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze “Trójmorza”.
  • Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI.
  • Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30.
  • Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r.
 • Inicjatywy strategiczne

  1. Przyjęcie i realizacja planu wzrostu organicznego na rynku krajowym.

  2. Przyjęcie i realizacja planu wzrostu nieorganicznego na rynku krajowym.

  3. Skoordynowanie ekspansji zagranicznej.

  Źródło: Opracowanie własne

  4. Dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta.

  5. Przyjęcie i realizacja planu działania dla obszaru marketing oraz CSR w koordynacji z Grupą PKP.

  6. Rozwój innowacji.

  7. Cyfryzacja i informatyzacja.

  8. Optymalizacja procesów przewozowych.

  Źródło: Opracowanie własne

  9. Modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych.

  10. Optymalizacja zarządzania majątkiem.

  11. Optymalizacja procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP CARGO.

  12. Rozwój kultury organizacyjnej, kapitału ludzkiego oraz zarządzania opartego na celach (MBO).

  13. Przyjęcie polityki zarządzania projektami oraz powołanie centralnej jednostki PMO.

  Źródło: Opracowanie własne

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie