PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Wyniki Grupy PKP CARGO i perspektywy

Wyniki Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO wypracowała w 2018 roku najlepsze wyniki od 2013 roku, tj. momentu, kiedy PKP CARGO stało się spółka notowaną na GPW.

Grupa PKP CARGO zrealizowała w 2018 r. najwyższe przychody operacyjne od 2013 r.

Przychody operacyjne w latach 2013-2018 (mld zł)

Grupa PKP CARGO zanotowała najwyższy wynik EBITDA od wejścia na giełdę w 2013 r.

EBIDTA Grupy PKP CARGO w latach 2013-2018 (mln zł)

W 2018 r. zanotowano wzrost wyniku netto wobec 2017 r. na poziomie 125%

Wynik netto Grupy PKP CARGO w latach 2013-2018 (mln zł)

Do wzrostu przewozów najmocniej przyczynił się popyt na kruszywa i materiały budowlane

Przewieziona masa w Grupie PKP CARGO w latach 2013-2018 (mln ton)

​Kluczowe czynniki, jakie wpłynęły na wielkość przewozów w poszczególnych grupach towarowych w 2018 r.:

 • mniejszy eksport węgla - wynik znacznego ograniczenia przewozów w eksporcie ogółem oraz zmiany kierunków dostaw w eksporcie lądowym;
 • mniejsza r/r produkcja i sprzedaż węgla kamiennego;
 • wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym;
 • wzrost importu węgla kamiennego;
 • wprowadzenie uchwał antysmogowych;
 • liczne zamknięcia torowe związane z remontami głównych szlaków kolejowych;
 • spadek średniej prędkości handlowej w Polsce przekładający się na wydłużony czas obiegu taboru;
 • wzrost ceny węgla energetycznego i ciepłowniczego.
 • intensyfikacja realizacji inwestycji drogowych w Polsce w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych;
 • zwiększenie zapotrzebowania na przewozy kruszyw do betoniarni oraz wytwórni mas bitumicznych;
 • realizacja inwestycji kolejowych z udziałem środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Krajowego Programu Kolejowego;
 • wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce, w tym budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
 • wzrost średniej odległości przewozu ładunków w wyniku zmiany struktury relacji przewozowych;
 • ograniczenia związane z przepustowością linii kolejowych.
 • niższa praca przewozowa to skutek mniejszej średniej odległości – zmiana struktury relacji przewozowych;
 • spadek przewiezionej masy ze względu na niższe przewozy rudy – niższy import rudy żelaza oraz przewozy żużlu z hut;
 • remont wielkiego pieca w hucie Arcelor Mittal – mniejsze zapotrzebowanie na surowce do produkcji;
 • spadek przewozu metali – m.in. spadek przewozów eksportowych i tranzytowych w związku z niższym zapotrzebowaniem na stal (eksport do Niemiec, Węgier i Turcji oraz w tranzycie do Czech).
 • rozwój połączeń tranzytowych i obsługa połączeń towarowych w relacji Chiny-Europa-Chiny w ramach „Nowego Jedwabnego Szlaku”;
 • większy udział przewozów w kontenerach towarów głównie przewożonych w sposób konwencjonalny (np. drewna w postaci wiórów i zrębek, węgla bitumicznego, części samochodowych, papieru);
 • realizacja przewozów pomiędzy portami morskimi a terminalami w głębi kraju;
 • wzrost liczby pociągów obsługiwanych własną trakcją na terenie Niemiec, Czech i Słowacji.
 • wzrost przewozów węglowodorów w imporcie ze wschodu i w eksporcie do Bośni, Węgier, Włoch;
 • mniejsze przewozy nawozów w eksporcie rekompensowane wzrostem przewozów w imporcie.
 • przejęcie przez konkurencyjnych przewoźników części przewozów realizowanych na zlecenie spedytorów;
 • realizacja przez jednego z producentów biopaliw transportu w cysternach samochodowych z pominięciem transportu kolejowego;
 • zmiana logistyki dostaw u największego w tym segmencie klienta Grupy PKP CARGO (zmiany wynikające z bieżącej sytuacji popytowo-podażowej);
 • odwrócenie w IV kwartale 2018 r. spadkowej tendencji obserwowanej w porzednich kwartałach 2018 r. wynikające ze wzrostu zapotrzebowania na paliwa na rynku krajowym.
 • spadek importu drewna z Białorusi rekompensowany wzrostem przewozów w kraju oraz importem przez porty morskie (krótsze odległości przewozu);
 • wzrost eksportu drewna z wiatrołomów do Rumunii, Słowacji i na Węgry;
 • niższe przewozy płodów rolnych: znaczne obniżenie eksportu zbóż przez porty morskie, brak importu rzepaku z Węgier, wstrzymanie przewozów kolejowych kukurydzy w imporcie z Ukrainy, zakończenie jednego z kontraktów na transport zbóż przez Grupę AWT.

Koszty pozostają pod kontrolą, mimo podwyżek wynagrodzeń i odpisu wartości taboru

Koszty operacyjne w latach 2016-2018 (mld zł)

Perspektywy na przyszłość

W dniu 26 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023.

Nowa Strategia Grupy PKP CARGO to odpowiedź na wyzwania i możliwości, jakie stwarza rynek polski i zagraniczny. Grupa nie chce ograniczać swojej roli tylko do funkcji przewoźnika, ale w coraz szerszym zakresie będzie świadczyć kompleksowe usługi logistyczne.

Strategia określa wizję i misję Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023, ale z perspektywą do 2038 roku. To najważniejszy dokument dla Grupy, gdyż wskazuje kierunki rozwoju, a jest także elementem jej integracji.

Grupa PKP CARGO ma być najpóźniej za pięć lat liderem rynku w Europie Środkowej i Wschodniej dzięki zdobyciu pozycji nr 1 w obszarze Trójmorza, czyli w paneuropejskich korytarzach transportowych północ- południe. PKP CARGO dąży również do zdobycia dominującej pozycji na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej. W obu przypadkach dotyczyć to będzie zarówno masy przewiezionych ładunków, jak i wykonanej pracy przewozowej. Pozycja lidera, którą Grupa chce osiągnąć do 2023 roku, ma być umacniania w latach 2023-2038.

Jednocześnie ma następować proces zwiększania udziałów PKP CARGO w rynku krajowym. Obecnie Grupa kontroluje niespełna 50% transportów kolejowych w Polsce w ujęciu pracy przewozowej, a w 2023 r. ten wskaźnik ma wzrosnąć do 65%. Część wzrostu zapewni rozwój organiczny Grupy, ale ważna będzie też akwizycja. Akwizycja ma być również prowadzona na rynkach zagranicznych, gdyż w ten sposób szybciej i łatwiej będzie można realizować program ekspansji Grupy na rynkach euroazjatyckich.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie