PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług związanych z kolejowym transportem towarowym. Przychody Grupy z tytułu kolejowych usług przewozowych i spedycyjnych stanowią 84 % całości przychodów z działalności operacyjnej Grupy. Grupa PKP CARGO oferuje usługi uzupełniające realizację przewozów kolejowych, takie jak: kompleksowe usługi intermodalne, usługi spedycyjne, usługi przeładunkowe na terminalach, obsługę bocznic kolejowych oraz usługi naprawy i utrzymania taboru oraz usługi rekultywacyjne.

Proces kreowania wartości przez Grupę PKP CARGO

Misja

MISJA

Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru.

Wizja

WIZJA

Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze "Trójmorza" i na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Cele strategiczne

CELE STRATEGICZNE

1. Pozycja nr 1 w obszarze Trójmorza i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038.

2. 65% udziału w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.

Cele krótko-okresowe

CELE KRÓTKOOKRESOWE

1. Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze Trójmorza.

2. Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI.

3. Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30.

4. Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r.

KAPITAŁY

Kapitał Finansowy

 • przychody na poziomie 5,1 mld PLN;
 • pula ponad 800 mln PLN jako źródła finansowania;
 • stabilna struktura zadłużenia;
 • 894 mln PLN nakładów inwestycyjnych.

KAPITAŁY

Kapitał Produkcyjny

 • nowoczesny tabor:
  ponad 2 300 lokomotyw i ok. 65 tys. wagonów;
 • kompleksowa infrastruktura kolejowa:
  bocznice, terminale, suwnice kolejowe, agencje celne, magazyny, zakłady naprawy taboru.

KAPITAŁY

Kapitał Ludzki

 • wykwalifikowana kadra - ponad 23 tys. pracowników w Grupie;
 • stabilne zatrudnienie - ponad 96% zatrudnionych na umowę o pracę;
 • liczne nagrody potwierdzające jakość świadczonych usług.

KAPITAŁY

Kapitał Naturalny

 • wdrożona i opomiarowana polityka środowiskowa;
 • monitoring emisji substancji do powietrza;
 • 176 mln zł nakładów na ochronę środowiska;
 • ograniczanie emisji odpadów;
 • stabilne zużycie energii elektrycznej;
 • monitoring przewozu materiałów niebezpiecznych z użyciem dronów;
 • działalność rekultywacyjna terenów pokopalnianych.

KAPITAŁY

Kapitał Intelektualny

 • innowacje w obszarze modernizacji taboru – lokomotyw i wagonów;
 • wdrożone nowoczesne systemy bezpieczeństwa;
 • uczestnictwo w 30 międzynarodowych organizacjach branżowych;

KAPITAŁY

Kapitał Społeczny

 • liczne inicjatywy społeczne, wspieranie eventów kulturalnych i sportowych

WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY

Inwestorzy

 • 907 mln EBITDA;
 • rekomendacja wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy;
 • guidance dla inwestorów wyniku EBITDA na poziomie 1,035 mld PLN (z wyłączeniem wpływu MSSF 16);
 • obecność w notowaniach mWIG40TR, WIG30TR, WIG30, WIG-Poland, InvestorMS, mWIG40, WIG;
 • bieżące pokrycie przez analityków instytucji finansowych;
 • PKP CARGO S.A. z tytułem Transparentnej spółki roku.

WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY

Tabor

 • Nagroda „Lider transportu intermodalnego”;
 • tytuł „Gazele biznesu” dla PKP CARGO SERVICE;
 • Certyfikat „Solidna firma” dla PKP CARGO SERVICE;
 • Grupa PKP CARGO partnerem ważnych w branży TSL wydarzeń:
  • Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2018;
  • Targi InnoTrans 2018;
  • 6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie;
  • Konferencja naukowo-techniczna „Otwarty rynek kolejowy w Polsce – 15 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce”;
  • Rail Freight Forward oraz pociąg Noego z wagonami pomalowanymi przez artystów.

WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY

Pracownicy

 • ponad 95 tys. godzin szkoleń dla pracowników,
 • uruchomienie platformy dla e-learningu;
 • program adaptacyjny dla nowych pracowników oraz rozwój programu staży;
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności;
 • liczne programy i benefity dla pracowników np. dofinansowania urlopów, biletów kolejowych;
 • wdrożenie Kodeksu Etyki.

WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY

Środowisko

 • zakupy nowego taboru spełniającego wymogi środowiskowe;
 • inwestycje w zaplecze utrzymaniowe i naprawcze, wyposażenie do diagnostyki taboru;
 • transport kolejowy jest ekologiczną alternatywą względem transportu drogowego;
 • remonty i likwidacja kotłowni na paliwo stałe celem adaptacji do przepisów antysmogowych;
 • realizacja własnego programu budowy kontenerowych stacji paliw;
 • działania na rzecz ochrony pszczół, dwa ule na dachu budynku centrali w Warszawie;
 • inwestycje w tabor nowej generacji.

WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY

Innowacje

 • współpraca z partnerami biznesowymi nad nowoczesnymi rozwiązaniami: dwusystemowa lokomotywa autonomiczna oraz paliwo wodorowe;
 • nowoczesna linia produkcji i napraw wagonowych zestawów kołowych;
 • nowoczesna malarnia.

WARTOŚĆ DLA INTERESARIUSZY

Społeczeństwo

 • wspieranie akcji poprawy bezpieczeństwa „Szlaban na ryzyko” i „Bezpiecznie - chce się żyć”;
 • organizacja wydarzenia kulturalnego: „Parowozjada, Lato z Parowozami”;
 • ochrona zabytków kolejnictwa: Skansen w Chabówce
 • Małopolskie Szlaki Turystyczne;
 • liczne inicjatywy sportowe z udziałem pracowników np. „Biegamy- Pomagamy”.

Do kluczowych klientów Grupy zaliczamy m.in. huty, koksownie, elektrownie, kopalnie, stalownie oraz spółki spedycyjne. Grupa PKP CARGO współpracuje z największymi polskimi i światowymi grupami kapitałowymi, w tym m.in. z Grupą ArcelorMittal, Grupą PKN Orlen, PGNiG, Grupą Lafarge, Grupą Azoty, Jastrzębską Spółką Węglową, Węglokoksem, Grupą Enea, Grupą PGE, Grupą Tauron, Polską Grupą Górniczą oraz International Paper. Kontrakty realizowane dla wymienionych kontrahentów są z okresu na okres systematycznie przedłużane, co potwierdza wysoką jakość świadczonych przez Grupę PKP CARGO usług transportowych.

Usługi świadczone przez Grupę pozwalają na uczestnictwo w całym logistycznym łańcuchu wartości, włącznie ze spedycją, usługami bocznicowymi, przewozami towarowymi, usługami przeładunku i składowania przy wykorzystaniu terminali Grupy. Powyższe usługi stanowią naturalną przewagę konkurencyjną w zakresie pozyskiwania i obsługi klientów.

Działalność Grupy opiera się również o relacje z kluczowymi dostawcami, w szczególności umowy dostępu do infrastruktury kolejowej, dostawy energii trakcyjnej, dzierżawy nieruchomości, sprzedaży oleju napędowego oraz dotyczących napraw i modernizacji taboru kolejowego.

Grupa PKP CARGO zatrudnia kompetentnych pracowników mających duże doświadczenie, którzy zapewniają najwyższą jakość usług i stanowią podstawę działalności Grupy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w Grupie było zatrudnionych ponad 23 tys. pracowników.

Łańcuch wartości

Łańcuch wartości – kluczowe czynności

Kluczowe procesy budujące wartość PKP CARGO obejmują sprzedaż, przygotowanie i realizację przewozów. Łańcuch wartości jest rozszerzony na spółki zależne, które są dostawcami oraz nabywcami usług PKP CARGO.

Łańcuch wartości – łańcuchy logistyczne

Kluczowe łańcuchy logistyczne obsługiwane przez spółki Grupy obejmują krajowy przewóz kolejowy towarów masowych oraz przeładunki. Rozwój Grupy skupiony jest na kolejowych przewozach zagranicznych, relacjach łączących różne rodzaje transportu, a w szczególności intermodalnych i spedytorskich.

Opis łańcucha dostaw organizacji

Działalność Grupy PKP CARGO bazuje na relacjach z kluczowymi dostawcami, w szczególności na umowach dostępu do infrastruktury kolejowej, dostawach energii trakcyjnej i oleju napędowego, a także umowach dzierżawy nieruchomości oraz modernizacji i napraw taboru kolejowego.

Grupa działając na rynku przewozowym uzależniona jest od PKP PLK - największego dostawcy usług dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce. Jest to dostawca krajowy udostępniający przeważającą część infrastruktury kolejowej w Polsce, zgodnie z cennikiem zatwierdzanym corocznie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Infrastruktura ta udostępniania jest odpłatnie na takich samych zasadach wszystkim przewoźnikom wykonującym przewozy kolejowe zarówno rzeczy, jak i osób. Z usług PKP PLK, w ramach przewozów wykonywanych na terenie Polski, korzysta również Grupa AWT.

PKP Energetyka S.A. jest monopolistą w zakresie świadczenia usługi dystrybucji energii trakcyjnej w Polsce i zaopatruje Grupę PKP CARGO w energię elektryczną na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną. Z podstacji trakcyjnych użytkowanych przez PKP Energetyka S.A. zasilana jest kolejowa sieć trakcyjna należąca do PKP PLK. Oprócz obrotu energią i jej dystrybucją PKP Energetyka S.A. posiada również stacje paliw dla przewoźników kolejowych i jest jednym z dostawców paliwa trakcyjnego dla spółek Grupy PKP CARGO – za wyjątkiem Grupy AWT, która w zakresie zarówno dostaw zarówno paliwa, jak i energii trakcyjnej korzysta z usług lokalnych dostawców na terenie Czech.

Zakupy w pozostałych kluczowych kategoriach takich jak paliwo trakcyjne oraz usługi modernizacji i napraw taboru kolejowego są prowadzone w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz instrukcję zakupową, które funkcjonują zarówno w PKP CARGO S.A., jak i w większości spółek zależnych. Regulamin określa ogólne zasady udzielania zamówień i jest dokumentem dedykowanym zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy opublikowanym na tzw. platformie zakupowej na stronie internetowej każdej ze spółek. Instrukcja zakupowa jest dokumentem dedykowanym tylko dla zamawiającego i szczegółowo opisuje wszystkie fazy procesu zakupowego od planowania i analizy potrzeb, poprzez rozpoznanie rynku, przygotowanie i przeprowadzenie procedury zakupu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy oraz ocenę wykonawcy. Postępowania zakupowe w Grupie PKP CARGO przeprowadzane są zgodnie z zapotrzebowaniem przez każdą ze spółek odrębnie lub w ramach tzw. Grupy Zakupowej.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie