PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:
Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe składniki kapitału własnego Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Nota
Zyski / (straty) z tytułu wyceny instrumentów kapitałowych w wartości godziwej Zyski / (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych Wycena instrumentów zabezpiecza-
jących
1/01/2018 (zbadane) 2 239,3 619,3 - (15,7) 20,5 59,9 411,4 3 334,7
Korekty błędów poprzednich okresów - - - (6,4) - - (11,1) (17,5) Nota 1.4
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 - - (12,9) - - - 9,1 (3,8) Nota 1.3
1/01/2018 (po przekształceniu) 2 239,3 619,3 (12,9) (22,1) 20,5 59,9 409,4 3 313,4
Wynik netto za rok obrotowy - - - - - - 183,9 183,9
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - (10,7) (19,0) 16,5 - (13,2)
Całkowite dochody razem - - - (10,7) (19,0) 16,5 183,9 170,7
Pozostałe zmiany za rok obrotowy - 8,9 - - - (0,6) (8,9) (0,6)
31/12/2018 2 239,3 628,2 (12,9) (32,8) 1,5 75,8 584,4 3 483,5
1/01/2017 (zbadane) 2 239,3 618,7 - 13,5 (2,1) 60,5 330,3 3 260,2
Korekty błędów poprzednich okresów - - - (5,7) - - (11,1) (16,8) Nota 1.4
1/01/2017 (po przekształceniu) 2 239,3 618,7 - 7,8 (2,1) 60,5 319,2 3 243,4
Wynik netto za rok obrotowy - - - - - - 81,7 81,7
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - (29,9) 22,6 (0,6) - (7,9)
Całkowite dochody razem - - - (29,9) 22,6 (0,6) 81,7 73,8
Pozostałe zmiany za rok obrotowy - 0,6 - - - - (0,6) -
31/12/2017 2 239,3 619,3 - (22,1) 20,5 59,9 400,3 3 317,2

Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie