PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Grupa PKP CARGO do kwestii ochrony środowiska i korzystania z jego zasobów w sposób zrównoważony podchodzi w kompleksowy sposób. Działania kierowane są na poprawę warunków i środowiska w społeczności i otoczeniu, w którym Grupa funkcjonuje. Przykładem tego są starania na rzecz ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do środowiska pracy, jak i przewożonych ładunków. PKP CARGO wykorzystuje bezzałogowe floty dronów celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa i ograniczenia zjawiska kradzieży przewożonych towarów.

Przyjęta przez Grupę polityka środowiskowa jest spójnym elementem Polityki PKP CARGO S.A. w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) i obejmuje:

 • ochronę środowiska naturalnego poprzez promocję i realizację ekologicznej formy transportu i zapobieganie zanieczyszczeniom;
 • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i energii i wody zgodnie z wymaganiami prawnymi zasadami ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego.

Rezultat stosowania tych polityk to:

 • prowadzenie bezpiecznego przewozu towarów przy użyciu taboru spełniającego wymogi środowiskowe;
 • inwestycje w zakupy nowego taboru i modernizacje taboru użytkowanego, jak też w zaplecze utrzymaniowe i naprawcze oraz w jego wyposażenie do diagnostyki taboru, co skutkuje wysokimi standardami utrzymania taboru i ochroną środowiska przed ewentualnymi skutkami awarii i wypadków taboru;
 • zgodność prowadzonych działań z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • minimalizacja wpływu na środowisko naturalne, ograniczanie ilości emitowanych do środowiska substancji i zanieczyszczeń;
 • świadomość ekologiczna pracowników każdego roku rośnie - pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie adekwatnym do zagrożeń środowiskowych z jakimi mają do czynienia na swoich stanowiskach pracy.

Grupa dokonuje także identyfikacji i pomiarów paramentów środowiskowych, szerzej opisanych w Kapitale naturalnym.

Każdego roku Grupa wydatkuje kwoty dedykowane na projekty związane z obszarem środowiska naturalnego. W 2018 r. Grupa wydatkowała kwotę 176,9 mln zł na nakłady inwestycyjne i remonty związane z ochroną środowiska. Kwalifikowane są tu m.in.: wydatki na obniżenie emisji lub uregulowanie stanu formalno-prawnego pod względem środowiskowym. Znaczącą większość tej kwoty - ponad 80 % - stanowią koszty modernizacji lokomotyw.Pozostałe elementy składowe to inwestycje i remonty w zapleczu technicznym m.in.:

 • budowa stacji paliw;
 • zbiorników dwupłaszczowych na oleje przepracowane;
 • modernizacje sieci wod-kan;
 • budowa malarnii lokomotyw;
 • budowa magazynów odpadów;
 • modernizacje kotłowni, sieci c.o. i inne.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie