PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:

Strony zawierające Kapitał Społeczny


Ład korporacyjny w Grupie PKP CARGO

PKP CARGO S.A. jako spółka publiczna chce budować trwałe i oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami Spółki w tym z interesariuszami spółki, inwestorami oraz instytucjami finansowymi. W tym celu Spółka stara się stosować transparentne...

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te...

Założenia

Grupa PKP CARGO opublikowała raport zintegrowany za rok 2018 w wersji elektronicznej. Jest to nasza druga publikacja tego typu. Chcemy w ten sposób przybliżyć Państwu działalność Grupy w sposób całościowy, łącząc aspekty finansowy...

Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. jest najwyższym organem Spółki, służącym realizacji uprawnień akcjonariuszy do decydowania o kluczowych aspektach działalności PKP CARGO S.A. Nadrzędna rola Walnego Zgromadzenia realizuje się...


Tabela GRI Standards


Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.

Kolejnym ważnym organem PKP CARGO S.A. jest Rada Nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie...

Klienci i dostawcy

Główni odbiorcy Spółka działa w jednym głównym obszarze geograficznym - Polsce, będącym krajem jej siedziby. Suma przychodów dla wszystkich obszarów geograficznych poza Polską za 2018 oraz 2017 r. nie przekroczyła 13%...

Zarząd PKP CARGO S.A.

Skład Zarządu PKP CARGO S.A. Kompetencje ZarząduZarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego...

Model kreowania wartości

Działalność Grupy obejmuje szeroki zakres usług związanych z kolejowym transportem towarowym. Przychody Grupy z tytułu kolejowych usług przewozowych i spedycyjnych stanowią 84 % całości przychodów z działalności operacyjnej Grupy....

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie