PKP CARGO

RAPORT ZINTEGROWANY 2018

Wyszukaj w Raporcie
Lub wybierz wyszukiwanie według kapitałów:
Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2018 2017 Nota
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 243,8 116,5
Korekty
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 629,4 546,9 Nota 2.2
(Zyski) / straty z tytułu odsetek, dywidendy 18,3 24,8
Otrzymane / (zapłacone) odsetki 4,3 3,1
Otrzymany / (zapłacony) podatek dochodowy (75,8) (55,3)
Zmiany w kapitale obrotowym 78,4 1,6 Nota 4.5
Pozostałe korekty (35,4) (36,9) Nota 4.5
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 863,0 600,7
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wydatki z tytułu nabycia niefinansowych aktywów trwałych (719,7) (511,1)
Wpływy z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25,1 9,1
Wpływy z tytułu sprzedaży jednostek wycenianych metodą praw własności 12,2 -
Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend 2,4 5,2
Wpływy / (wydatki) z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy 53,0 (253,0)
Pozostałe wpływy / (wydatki) związane z działalnością inwestycyjną 15,0 9,8
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (612,0) (740,0)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wydatki z tytułu leasingu finansowego (46,7) (59,6) Nota 4.1
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów / pożyczek 0,3 366,3 Nota 4.1
Spłata kredytów / pożyczek (248,6) (255,2) Nota 4.1
Zapłacone odsetki od leasingu finansowego oraz kredytów / pożyczek (31,4) (34,2) Nota 4.1
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi - (114,7)
Pozostałe wydatki dotyczące działalności finansowej 3,5 (2,0)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (322,9) (99,4)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (71,9) (238,7)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego 516,8 755,9 Nota 4.4
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 2,4 (0,4)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: 447,3 516,8 Nota 4.4
o ograniczonej możliwości dysponowania 39,6 35,4 Nota 4.4

Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. 

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki Działanie